Publikacja: Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etnicznoregionalnej

Ukazała się książka Marka Cybulskiego, Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno-regionalnej.

„Nazwy własne w świadomości jednostkowej i grup społecznych wiążą się z różnymi poziomami władania językiem – ściśle językowym, komunikacyjnym i kulturowym”, a ich stosowanie „odzwierciedla właściwości pozajęzykowych obiektów, ale jest też zorientowane podmiotowo i ujawnia różne aspekty oglądu świata istotne z punktu widzenia użytkowników i ich światopoglądów”. Wiąże się to z licznymi funkcjami, jakie w języku, kulturze i komunikacji pełnią nazwy własne, poza definicyją dla nich funkcją nazywania (identyfikowania) elementów świata rzeczywistego i wyobrażonego. Jedną z nich jest funkcja tożsamościowa (tożsamościowotwórcza), której – w odniesieniu do jej odmiany etniczno-regionalnej na przykładzie Kaszub – poświęcona jest nieniejsza książka.

Ze wstępu Autora

Tagi