To już VIII edycja Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli. Niezmiennie warunkiem wzięcia w nim udziału jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozatorskiej. Prace można nadsyłać do 30 września 2023 r.

Konkurs organizowany jest przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin. Jego celem jest wspieranie i promowanie literackich talentów nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych województwa pomorskiego, a także integracja środowiska oświatowego Pomorza.

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele (czynni i emerytowani), wychowawcy, pedagodzy oraz pracownicy kulturalno-oświatowi, którzy nie publikowali dotąd samodzielnej książki poetyckiej czy prozatorskiej. Tematyka prac jest dowolna. Oceniać je będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą m.in. zaproszeni uznani w województwie pomorskim literaci oraz przedstawiciele organizatorów konkursu.

Wydrukowane prace należy nadesłać do 30 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk
z dopiskiem VIII Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli.

bądź złożyć w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Biblioteki.

Zarówno w kategorii poezji, jaki i prozy na zwycięzców czekać będą nagrody główne w wysokości 1300 zł oraz wyróżnienia w wysokości 700 zł. Uhonorowanie laureatów nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkursu, które zostanie zorganizowane do końca 2023 r.