Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona.W tym roku prócz tradycyjnych trzech kategorii konkursowych proponujemy Państwu czwartą – Tłumaczenie trzech wybranych utworów poetyckich Tarasa Szewczenki z oryginału na język kaszubski.

Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona

§ 1
Oczekujemy na prace w czterech kategoriach:1. Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami;
2. Utwór poetycki w języku kaszubskim;
3. Utwór sceniczny w języku kaszubskim;
4. Tłumaczenie klasyki literatury europejskiej – poezji ukraińskiego twórcy Tarasa Szewczenki na język kaszubski.Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki – Times New Roman; rozmiar czcionki – 12; interlinia – 1,5; marginesy – 2,5; wydruk jednostronny.
§ 2
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 31.07.2022r. niepublikowanej wcześniej pracy (prac) w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.
Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.
§ 3
Ten sam Twórca może występować tylko pod jednym godłem (pseudonimem) i może przesłać maksymalnie dwie prace w dwóch różnych kategoriach Konkursu (po jednej pracy w ramach jednej kategorii).
§ 4
W kategorii utwór poetycki dodatkowo rozpatrywane będą prace Twórców poniżej 18 roku życia. Autor powinien podać na kopercie swój aktualny wiek.
§ 5
Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). W przypadku uczestników, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach Konkursu prosimy aby w każdej edycji posługiwać się innym godłem, w celu zachowania anonimowości. Aby organizator mógł zidentyfikować Twórców, do pracy należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, w której ma się znaleźć: w/w godło oraz imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu Autora.
Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.
§ 6
Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:
– wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),
– audiobook,
– adaptacja muzyczna, filmowa i teatralna,
– media społecznościowe,
– w działalności statutowej Muzeum.§ 7
Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.
Dla Twórców nieletnich przewidziane są nagrody rzeczowe (książki, płyty CD)
§ 8
Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przyjęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
§ 9
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 672-29-56, e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego.